ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด124355

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว166278

ปวช.1การบัญชีการบัญชี98291

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม77077

ปวช.1การเลขานุการ การเลขานุการ 01111

ปวช.1การออกแบบการออกแบบ7714

ปวช.1คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม32932

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ39948

ปวช.1เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม121123

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ391352

ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น41721

ปวช.1วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์8917

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ45142187

ปวช.2การตลาดการตลาด204161

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว107080

ปวช.2การบัญชีการบัญชี12114126

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม145367

ปวช.2การเลขานุการ การเลขานุการ 099

ปวช.2การออกแบบการออกแบบ268

ปวช.2คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม63844

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ433275

ปวช.2เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม111021

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ31536

ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น12324

ปวช.2วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์8311

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ48155203

ปวช.3การตลาดการตลาด65056

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว155166

ปวช.3การบัญชีการบัญชี13110123

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม54651

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ055

ปวช.3การออกแบบการออกแบบ11516

ปวช.3คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม72431

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ462571

ปวช.3เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม211031

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ53659

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์02121

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น033

ปวช.3วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์16622

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ46140186

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการคลังสินค้า102030

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01313

ปวส.1การตลาดการตลาด103949

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 4711

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว173754

ปวส.1การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม11314

ปวส.1การบัญชีการบัญชี12103115

ปวส.1การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม103444

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล402262

ปวส.1เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกายออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย2810

ปวส.1เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม17320

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์25429

ปวส.1วิจิตรศิลป์ทัศนศิลป์8412

ปวส.1วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์101

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ45116161

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป42832

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า123345

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน11314

ปวส.2การตลาดการตลาด63541

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 123951

ปวส.2การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม5510

ปวส.2การบัญชีการบัญชี9131140

ปวส.2การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม75259

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ291443

ปวส.2เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ11213

ปวส.2เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม14418

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ18523

ปวส.2วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์8715

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ44112156

ป.ตรี.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว61925

ป.ตรี.1การบัญชีการบัญชี21517

ป.ตรี.1เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ163450

ป.ตรี.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว1910

ป.ตรี.2การบัญชีการบัญชี11819

ป.ตรี.2เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ202949


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1201505706

ปวช.2206559765

ปวช.3239502741

ปวส.1202423625

ปวส.2170490660

ป.ตรี.1246892

ป.ตรี.2225678

รวม106426033667