ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด235578

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว147892

ปวช.1การบัญชีการบัญชี13124137

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม156277

ปวช.1การเลขานุการ การเลขานุการ 055

ปวช.1การออกแบบการออกแบบ448

ปวช.1คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม64349

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ533790

ปวช.1เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม151227

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ36642

ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น12627

ปวช.1วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์527

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ53172225

ปวช.2การตลาดการตลาด64551

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว135063

ปวช.2การบัญชีการบัญชี14109123

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม53843

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ01818

ปวช.2การออกแบบการออกแบบ10818

ปวช.2คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม72532

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ462571

ปวช.2เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม131023

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ53659

ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์02222

ปวช.2วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์18523

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ47140187

ปวช.3การตลาดการตลาด93241

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว224971

ปวช.3การบัญชีการบัญชี14105119

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม86371

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ01616

ปวช.3การออกแบบการออกแบบ9514

ปวช.3คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม22022

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ441660

ปวช.3เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม171027

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ39241

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น31922

ปวช.3วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์14519

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ47132179

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป43236

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า113849

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน11314

ปวส.1การตลาดการตลาด83341

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 154863

ปวส.1การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม257

ปวส.1การบัญชีการบัญชี13139152

ปวส.1การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม85361

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ261541

ปวส.1เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ11314

ปวส.1เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม16521

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ20525

ปวส.1วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์6915

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ41109150

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป11516

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า173855

ปวส.2การตลาดการตลาด113142

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 142337

ปวส.2การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม81119

ปวส.2การบัญชีการบัญชี13112125

ปวส.2การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม32730

ปวส.2การเลขานุการการเลขานุการ11819

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ371047

ปวส.2เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ055

ปวส.2เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม18321

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ19423

ปวส.2วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์14317

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ57102159

ป.ตรี.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว1910

ป.ตรี.1การบัญชีการบัญชี11920

ป.ตรี.1เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ193150

ป.ตรี.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว3811

ป.ตรี.2การบัญชีการบัญชี42125

ป.ตรี.2เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ53035


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1238626864

ปวช.2232501733

ปวช.3228474702

ปวส.1172517689

ปวส.2213402615

ป.ตรี.1215980

ป.ตรี.2125971

รวม111626383754