ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
57

• หญิง
110

รวม
167
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
29

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
93

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
12

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
5

• ไม่ระบุ
22
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการ
1

• รองผู้อำนวยการ
4

• หัวหน้าภาค
3

• หัวหน้าแผนก
15

• ครูประจำ
56

• ครูอัตราจ้าง
43

• พนักงานราชการ (ครู)
6

• ครูผู้ช่วย
6

• หัวหน้างาน
26

• ลูกจ้างประจำ
4

• ลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน)
14

• เจ้าหน้าที่
397

• คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
18

• ผู้ช่วยหัวหน้า
11

• เจ้าหน้าที่ธุรการ
36

• ผู้ดูแลระบบ
5
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
24

• แผนกวิชาการโรงแรม
5

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาการบัญชี
12

• แผนกวิชาอาหารและโภชนการ
15

• แผนกวิชาคหกรรม
4

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
5

• แผนกวิชาการตลาด
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
4

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์และจิตรกรรม
5

• แผนกวิชาการออกแบบ
2

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
9

• ภาควิชาการท่องเที่ยว
2

• ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
1

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานบุคลากร
4

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
11

• งานอาคารสถานที่
20

• งานประชาสัมพันธ์
9

• งานทะเบียน
8

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานการเงิน
3

• งานความร่วมมือ
7

• งานครูที่ปรึกษา
105

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
23

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
19

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
21

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
11

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
48

• งานปกครอง
103

• งานดูแลห้องอินเตอร์เน็ต
1

• คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
18

• โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งาน ฝ่ายวิชาการ
1

• งานอาชีวศึกษาจังหวัด
2

• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5