ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
7

• ชาย
57

• หญิง
117

รวม
181
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
31

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
102

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
11

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
5

• ไม่ระบุ
24
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการ
1

• รองผู้อำนวยการ
4

• หัวหน้าภาค
3

• หัวหน้าแผนก
15

• ครูประจำ
55

• ครูอัตราจ้าง
51

• พนักงานราชการ (ครู)
6

• ครูผู้ช่วย
6

• หัวหน้างาน
26

• ลูกจ้างประจำ
4

• ลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน)
15

• เจ้าหน้าที่
367

• คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
18

• ผู้ช่วยหัวหน้า
12

• เจ้าหน้าที่ธุรการ
31

• ผู้ดูแลระบบ
5
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
27

• แผนกวิชาการโรงแรม
5

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกวิชาการเลขานุการ
5

• แผนกวิชาการบัญชี
13

• แผนกวิชาอาหารและโภชนการ
15

• แผนกวิชาคหกรรม
5

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
5

• แผนกวิชาการตลาด
8

• แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
4

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์และจิตรกรรม
5

• แผนกวิชาการออกแบบ
2

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
10

• ภาควิชาการท่องเที่ยว
2

• ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
1

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานบุคลากร
4

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
11

• งานอาคารสถานที่
21

• งานประชาสัมพันธ์
9

• งานทะเบียน
8

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานการเงิน
3

• งานความร่วมมือ
5

• งานครูที่ปรึกษา
96

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
22

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
18

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
20

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
9

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
44

• งานปกครอง
94

• งานดูแลห้องอินเตอร์เน็ต
1

• คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
18

• โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5