ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด143347

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว316192

ปวช.1การบัญชีการบัญชี12123135

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม116980

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ01717

ปวช.1การออกแบบการออกแบบ13619

ปวช.1คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม63238

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ582078

ปวช.1เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม221133

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ44246

ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น42933

ปวช.1วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์24529

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ44122166

ปวช.2การตลาดการตลาด145266

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว186381

ปวช.2การบัญชีการบัญชี8146154

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม86169

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ11516

ปวช.2การออกแบบการออกแบบ8412

ปวช.2คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม33134

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ392463

ปวช.2เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม13720

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ25530

ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น01616

ปวช.2วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์8614

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ3087117

ปวช.3การตลาดการตลาด174360

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว114960

ปวช.3การบัญชีการบัญชี19124143

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม25052

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ22628

ปวช.3การออกแบบการออกแบบ12416

ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์61016

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ331245

ปวช.3เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม24529

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ18624

ปวช.3พณิชยการการขาย202

ปวช.3พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ101

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์01818

ปวช.3วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์14620

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ3384117

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป21214

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า84553

ปวส.1การตลาดการตลาด74350

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว43135

ปวส.1การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม11011

ปวส.1การบัญชีการบัญชี11136147

ปวส.1การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม63137

ปวส.1การเลขานุการการเลขานุการ42024

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ191534

ปวส.1เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ279

ปวส.1เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม13821

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ17421

ปวส.1วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์516

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ4079119

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์เซ็นเตอร์088

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า74350

ปวส.2การตลาดการตลาด123648

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว92433

ปวส.2การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม2911

ปวส.2การบัญชีการบัญชี18112130

ปวส.2การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม83644

ปวส.2การเลขานุการการเลขานุการ21618

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ231134

ปวส.2เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ167

ปวส.2เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม11314

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ16521

ปวส.2วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์11314

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ276794

ป.ตรี.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว9817

ป.ตรี.1การบัญชีการบัญชี11011

ป.ตรี.1เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ81422

ป.ตรี.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว6713

ป.ตรี.2การบัญชีการบัญชี21113

ป.ตรี.2เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ91726


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1283530813

ปวช.2175517692

ปวช.3194437631

ปวส.1139442581

ปวส.2147379526

ป.ตรี.1183250

ป.ตรี.2173552

รวม97323723345