ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด163551

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว326597

ปวช.1การบัญชีการบัญชี13134147

ปวช.1การโรงแรม101

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม147488

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ01919

ปวช.1การออกแบบการออกแบบ15722

ปวช.1คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม93544

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ602181

ปวช.1เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม211132

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ44246

ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น43034

ปวช.1วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์26632

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ46132178

ปวช.2การตลาดการตลาด165268

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว186482

ปวช.2การบัญชีการบัญชี8152160

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม86270

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ11516

ปวช.2การออกแบบการออกแบบ8513

ปวช.2คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม33336

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ402565

ปวช.2เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม13720

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ25530

ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น01919

ปวช.2วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์8614

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ3393126

ปวช.3การตลาดการตลาด194665

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว125365

ปวช.3การบัญชีการบัญชี19129148

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม25557

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ22830

ปวช.3การออกแบบการออกแบบ13619

ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์6915

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ331447

ปวช.3เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม25530

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ18624

ปวช.3พณิชยการการขาย202

ปวช.3พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ101

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์01919

ปวช.3วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์14620

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ3490124

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป21315

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า84553

ปวส.1การตลาดการตลาด64551

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว32528

ปวส.1การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม11112

ปวส.1การบัญชีการบัญชี11145156

ปวส.1การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม83442

ปวส.1การเลขานุการการเลขานุการ42125

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ201434

ปวส.1เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ279

ปวส.1เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม13922

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ17421

ปวส.1วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์617

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ4182123

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์เซ็นเตอร์088

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า74451

ปวส.2การตลาดการตลาด133649

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว92534

ปวส.2การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม2911

ปวส.2การบัญชีการบัญชี18113131

ปวส.2การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม83644

ปวส.2การเลขานุการการเลขานุการ21618

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ221133

ปวส.2เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ268

ปวส.2เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม11314

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ16521

ปวส.2วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์12315

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ277198

ป.ตรี.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว10717

ป.ตรี.1การบัญชีการบัญชี11011

ป.ตรี.1เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ81422

ป.ตรี.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว71825

ป.ตรี.2การบัญชีการบัญชี21113

ป.ตรี.2เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ142741


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1301571872

ปวช.2181538719

ปวช.3200466666

ปวส.1142456598

ปวส.2149386535

ป.ตรี.1193150

ป.ตรี.2235679

รวม101525043519