ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด115061

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว195675

ปวช.1การบัญชีการบัญชี14118132

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม64854

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ077

ปวช.1การออกแบบการออกแบบ11920

ปวช.1คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม71926

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ492372

ปวช.1เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม171128

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ59665

ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์02626

ปวช.1วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์12517

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ61141202

ปวช.2การตลาดการตลาด102838

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว214970

ปวช.2การบัญชีการบัญชี9107116

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม96574

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ01717

ปวช.2การออกแบบการออกแบบ10515

ปวช.2คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม22224

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ441660

ปวช.2เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม161026

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ42244

ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น32427

ปวช.2วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์13518

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ43105148

ปวช.3การตลาดการตลาด124658

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว186078

ปวช.3การบัญชีการบัญชี8146154

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม85664

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ11617

ปวช.3การออกแบบการออกแบบ10414

ปวช.3คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม32932

ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์213

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ392160

ปวช.3เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม17724

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ24529

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น01212

ปวช.3วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์6814

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ2783110

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ต21416

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์174461

ปวส.1การตลาดการตลาด143650

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว152944

ปวส.1การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม71320

ปวส.1การบัญชีการบัญชี16128144

ปวส.1การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม43741

ปวส.1การโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม112

ปวส.1การเลขานุการการเลขานุการ12324

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ451156

ปวส.1เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ189

ปวส.1เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม14519

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ19423

ปวส.1วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์14317

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ55114169

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป2810

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า73744

ปวส.2การตลาดการตลาด84149

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว32730

ปวส.2การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม077

ปวส.2การบัญชีการบัญชี10120130

ปวส.2การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม62834

ปวส.2การเลขานุการการเลขานุการ42125

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ141529

ปวส.2เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ178

ปวส.2เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม12719

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ14418

ปวส.2วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์314

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ316899

ป.ตรี.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว3912

ป.ตรี.1การบัญชีการบัญชี42125

ป.ตรี.1เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ63137

ป.ตรี.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว9817

ป.ตรี.2การบัญชีการบัญชี11011

ป.ตรี.2เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ61319


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1266519785

ปวช.2222455677

ปวช.3175494669

ปวส.1225470695

ปวส.2115391506

ป.ตรี.1136174

ป.ตรี.2163147

รวม103224213453