ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด133245

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว255580

ปวช.1การบัญชีการบัญชี12117129

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม116778

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ01717

ปวช.1การออกแบบการออกแบบ11516

ปวช.1คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม62531

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ531871

ปวช.1เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม181028

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ43245

ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น32730

ปวช.1วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์18523

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ44110154

ปวช.2การตลาดการตลาด125062

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว186179

ปวช.2การบัญชีการบัญชี8145153

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม85866

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ11516

ปวช.2การออกแบบการออกแบบ8412

ปวช.2คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม32932

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ382361

ปวช.2เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม13720

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ24529

ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น01616

ปวช.2วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์8614

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ2883111

ปวช.3การตลาดการตลาด174360

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว114960

ปวช.3การบัญชีการบัญชี18120138

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม25052

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ22527

ปวช.3การออกแบบการออกแบบ12416

ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์51015

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ321143

ปวช.3เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม24529

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ17623

ปวช.3พณิชยการการขาย101

ปวช.3พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ101

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์01818

ปวช.3วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์14519

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ3177108

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป21113

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า74249

ปวส.1การตลาดการตลาด74148

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว32831

ปวส.1การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม2810

ปวส.1การบัญชีการบัญชี11121132

ปวส.1การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม72734

ปวส.1การเลขานุการการเลขานุการ42125

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ181533

ปวส.1เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ178

ปวส.1เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม11819

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ14418

ปวส.1วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์314

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ3673109

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์เซ็นเตอร์088

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า74148

ปวส.2การตลาดการตลาด103444

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว82230

ปวส.2การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม2911

ปวส.2การบัญชีการบัญชี18107125

ปวส.2การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม83543

ปวส.2การเลขานุการการเลขานุการ21618

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ211132

ปวส.2เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ167

ปวส.2เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม11314

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ15520

ปวส.2วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์10313

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ276592

ป.ตรี.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว9817

ป.ตรี.1การบัญชีการบัญชี11011

ป.ตรี.1เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ61319

ป.ตรี.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว6713

ป.ตรี.2การบัญชีการบัญชี21012

ป.ตรี.2เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ81725


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1257490747

ปวช.2169502671

ปวช.3187423610

ปวส.1126407533

ปวส.2140365505

ป.ตรี.1163147

ป.ตรี.2163450

รวม91122523163