จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
52

• หญิง
110

รวม
162
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
35

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
91

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
12

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
6

• ไม่ระบุ
8
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการ
1

• รองผู้อำนวยการ
4

• หัวหน้าแผนก
15

• ครูประจำ
60

• ครูอัตราจ้าง
38

• พนักงานราชการ สอน
6

• ครูผู้ช่วย
6

• หัวหน้างาน
26

• ลูกจ้างประจำ
6

• ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน
9

• เจ้าหน้าที่
286

• บริหารสถานศึกษา
22

• ผู้ช่วยหัวหน้า
8

• ผู้ดูแลระบบ
6
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
24

• แผนกวิชาการโรงแรม
5

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกวิชาการเลขานุการ
5

• แผนกวิชาการบัญชี
12

• แผนกวิชาอาหารและโภชนการ
13

• แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
4

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
4

• แผนกวิชาการตลาด
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
4

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์และจิตรกรรม
5

• แผนกวิชาการออกแบบ
3

• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
9

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานบุคลากร
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
11

• งานอาคารสถานที่
17

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานทะเบียน
8

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานการเงิน
2

• งานความร่วมมือ
8

• ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพนานาชาติ
2

• งานครูที่ปรึกษา
64

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
20

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
10

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
23

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
8

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
33

• งานปกครอง
61

• งานดูแลห้องอินเตอร์เน็ต
2

• คณะกรรมการสถานศึกษา
22

• โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
8

• เจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
1

• เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหอพัก CVC Place
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5