จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
48

• หญิง
109

รวม
157
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
35

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
85

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
13

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
7

• ไม่ระบุ
7
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการ
1

• รองผู้อำนวยการ
2

• หัวหน้าแผนก
13

• ครูประจำ
58

• ครูอัตราจ้าง
40

• พนักงานราชการ สอน
6

• ครูผู้ช่วย
1

• หัวหน้างาน
27

• ลูกจ้างประจำ
6

• ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน
10

• เจ้าหน้าที่
392

• บริหารสถานศึกษา
14

• ผู้ช่วยหัวหน้า
4

• ผู้ดูแลระบบ
4
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
22

• แผนกวิชาการโรงแรม
5

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
2

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9

• แผนกวิชาการเลขานุการ
5

• แผนกวิชาการบัญชี
11

• แผนกวิชาอาหารและโภชนการ
13

• แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
4

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
4

• แผนกวิชาการตลาด
9

• แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
4

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์และจิตรกรรม
4

• แผนกวิชาการออกแบบ
3

• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
9

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานบุคลากร
2

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
10

• งานอาคารสถานที่
19

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานทะเบียน
7

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานการเงิน
2

• งานความร่วมมือ
5

• ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพนานาชาติ
2

• งานครูที่ปรึกษา
100

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
42

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
21

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
6

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
8

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
17

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
41

• งานปกครอง
97

• งานดูแลห้องอินเตอร์เน็ต
2

• คณะกรรมการสถานศึกษา
14

• โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหอพัก CVC Place
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4